วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

หลักสูตร : การบริหารโครงการ (Project Management)

หลักสูตร : การบริหารโครงการ (Project Management)
วิทยากร : อาจารย์ ณศก  อุทัย 


             ผู้บริหารองค์กรระดับสูงนั้นมีหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนองค์กร ให้ไปสู่เป้าหมายหรือวิศัยทัศน์ขององค์กรได้อย่างราบรื่น ผู้บริหารระดับกลางนั้นมีหน้าที่ในการบริหารพันธ์กิจให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ส่วนผู้จัดการมีหน้าที่ในการบริหารให้โครงการสำเร็จได้ด้วยดี และผู้จัดการโครงการ (Project Manager) เป็นผู้บริหารระดับล่างสุด มีหน้าที่ในการบริหารโครงการที่ตนเองได้รับมอบหมาย  ให้สำเร็จลุล่วง
ด้วยดี ทั้งงบประมาณ เวลา และคุณภาพ ซึ่งหากทุกระดับสามารถทำงานได้ตาม
หน้าที่แบบนี้แล้ว องค์กรนั้นก็ย่อมประสบผลสำเร็จได้อย่างยั่งยืน           
             ขบวนการบริหารโครงการ (Project Management) จึงเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหาร และพนักงานระดับปฎิบัติการในทุกระดับ ให้ทำงานประสานงานกันได้อย่างราบรื่น ลดปัญหาขัดแย้ง หรือ รู้ข้อมูลไม่ตรงกัน โดยการอบรมหลักสูตรนี้จะครอบคลุมทั้งขบวนการบริหารโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ วางแผนโครงการ ดำเนินการโครงการ ควบคุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ การประเมินผลโครงการ และทำให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจถึงองค์ประกอบที่จะทำให้บริหารโครงการได้ สำเร็จราบรื่น ตั้งแต่การบริหารเวลา การบริหารงบประมาณ การบริหารคุณภาพ การบริหารการสื่อสาร การบริหารขอบเขตงาน การบริหารการบูรณาการ การบริหารความเสี่ยง การบริหารบุคคล และการบริหารจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารโครงการ ได้เป็นอย่างดี หลักสูตรการบริหารโครงการนี้ จะช่วยให้ผู้บริหารองค์กรในทุกระดับ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปบริหารองค์กรให้ประสบผลสำเร็จได้ เป็นอย่างดี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม :

          1. เข้าใจถึงหลักการบริหารโครงการที่ถูกต้อง
          2. เข้าใจถึงองค์ประกอบสำคัญ 9หมวดในการบริหารโครงการ
          3. เข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานในการบริหารโครงการ
          4. เข้าใจความสำคัญของ WBS - Work Breakdown Structure
          5. สามารถวางแผนงานเเละควบคุมโครงการได้

ระยะเวลาอบรม :  2 วัน


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :
ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการแผนก (Manager) ผู้บริหารระดับสูง (Executive) กรรมการผู้จัดการ (CEO) เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Coordinator)


เนื้อหาหลักสูตร :
  1.Introduction to Project Management
       1.1. ความสำคัญของการบริหารโครงการ
            - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
            - ลักษณะของโครงการ
       1.2. ประเภทของโครงการ
       1.3. การเขียนโครงการ
  2.Project Management Framework
       2.1.วงจรการพัฒนาโครงการ (Project Life Cycle)
  3.Defining the Project
       3.1.กำหนดทิศทางโครงการ
       3.2.การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
       3.3.การวางแผนโครงการ  (Planning)
       3.4.การจัดโครงสร้างองค์กรในการบริหารโครงการ (Organizing)
  4.หลักสำคัญในการจัดการโครงการ 9 มิติ
       4.1.Project Integration Management
       4.2.Project Scope Management
       4.3.Project Time Management
       4.4.Project Cost Management
       4.5.Project Quality Management
       4.6.Project Risk Management
       4.7.Project Communication Management
       4.8.Project Human Resource Management
       4.9.Project Procurement Management
 5.Project Management Workshop
      5.1.การทำ Work Breakdown Structure
      5.2.การทำ Project Schedule (Gantt Chart)
      5.3.การทำ Cost Budgeting
      5.4.การทำ Cash flow Projection
6.การนำ เเละภาวะผู้นำ (Leading&Leadership)
7.การติดตาม และประเมินผลโครงการ (Project Evaluation)
8.การสิ้นสุดโครงการ/การส่งถ่ายโครงการ การปิดโครงการ (Project Closing)
9.กรณีศึกษาบริหารโครงการ
10.ปัจจัยความสำเร็จการบริหารโครงการ

สนใจติดต่อ : บริษัท วิว ออฟ เพลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด. 
836/75 ซอยอยู่เจริญ 29  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์  081-711-2477

หลักสูตร : การพัฒนาทีมงานด้วยการคิดนอกกรอบเเละการคิดสร้างสรรค์

หลักสูตร : การพัฒนาทีมงานด้วยการคิดนอกกรอบเเละการคิดสร้างสรรค์
วิทยากร  อาจารย์ ณศก  อุทัย
 
ผลที่ได้รับจากการอบรม

          1.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำงานเเละการพัฒนาองค์กรได้
          2.เข้าใจถึงทักษะการคิดนอกกรอบเเละการคิดสร้างสรรค์
          3.เข้าใจถึงการระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่งการคิดนอกกรอบเเละการสร้างสรรค์

 ระยะเวลาอบรม : 1 วัน

เนื้อหาหลักสูตร
   1.กระบวนการคิด (Thinking Process)
   2.ระบบความคิดแบบต่างๆ
        - ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
        - ความคิดริเริ่ม (Initiative Thinking)
        - ความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking or Think out of the box)
        - ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
        - การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
   3.กระบวนการจัดลำดับความคิด
   4.การเขียนภาพภูมิความคิด (Mind Map)
   5.การแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving)
   6.กิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดนอกกรอบเเละการสร้างสรรค์   
   7.กิจกรรมการระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่งการคิดนอกกรอบเเละการสร้างสรรค์  
   8.กรณีศึกษาการคิดนอกกรอบเเละการสร้างสรรค์ 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :
       - กรรมการผู้จัดการ (CEO)
       - ผู้บริหารระดับสูง (Executive)
       - ผู้จัดการ (Manager)
       - เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Coordinator)
       - เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบุคคลเเละพนักงานอื่นๆ


สนใจติดต่อ : บริษัท วิว ออฟ เพลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด. 
836/75 ซอยอยู่เจริญ 29  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์  081-711-2477